Tips bij afsluiten ORV of oversluiten ORV

Looptijd van de overlijdensrisicoverzekering

Let op de looptijd van uw risicoverzekering. Als deze al heel lang loopt, kan het zijn dat u bij een nieuwe overlijdensrisicoverzekering flink meer premie gaat betalen omdat u ouder bent geworden. In dat geval is het wellicht niet verstandig over te stappen. Een premie vergelijk vooraf is onmisbaar.

Bekijk ook onze afsluitkorting aktie

U kunt kiezen of uw overlijdensrisicoverzekering in Box 1 of Box 3 geplaatst wordt.

Overlijdensrisicoverzekering in Box 1
De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering zal rechtstreeks worden gebruikt ter aflossing van het verzekerde deel van de hypotheekschuld.

Overlijdensrisicoverzekering in Box 3
De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt gedaan aan de begunstigde, zoals deze is beschreven op het polisblad van de verzekering.

Bij het plaatsen van de overlijdensrisicoverzekering in box 3, kunt u zelf bepalen waarvoor u de uitkering van de verzekering gebruikt. Als de keuze voor box 3 gemaakt is en de overlijdensrisicoverzekering is niet verpand, kunt u ook elk gewenst moment de verzekering opzeggen of oversluiten naar een goedkopere overlijdensrisicoverzekering.

Kruislings afsluiten ORV polis

Alles wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt van iemand die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonachtig was, wordt belast met successierecht. Afhankelijk van de verwantschap met de erflater, kan het verschuldigde belastingtarief oplopen van 5% (directe familie) tot 68% (ooms, neven, nichten etc.). Steeds vaker zijn mensen op zoek naar wegen om de heffing van successierecht te ontwijken. Dit omdat de meeste mensen geen rechtvaardigheidsgrond zien voor deze belastingheffing. (Lees ook Samenwonen en kruislings orv afsluiten in 2010)

Fictieve verkrijgingen vanuit ORV

Om te voorkomen dat het te gemakkelijk is om de heffing van successierecht te ontlopen zijn er in de successiewet zgn 'fictieve verkrijgingen' opgenomen. De meest bekende is art. 13 SW: uitkeringen uit levensverzekeringen. Wanneer er een levensverzekeringpolis of overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt als gevolg van het overlijden, wordt deze uitkering meegenomen bij het bepalen van het verschuldigde successierecht als er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater (diegene die is overleden).

Premie verschuldigdheid van de ORV

Om te kunnen bepalen of er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater, moet gekeken worden naar de premie verschuldigdheid zoals deze uit de polisredactie blijkt. Het feit dat de premies zijn voldaan uit het vermogen van de overleden persoon is niet zo relevant, maar meer het feit of hij ze verschuldigd was. Als u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd bent, zal er in de meeste gevallen sprake zijn van een te belasten uitkering. De premie wordt namelijk uit het gezamenlijke vermogen voldaan. Premiesplitsing of kruislings afsluiten heeft dan ook geen effect.

Vrijstelling successie

Vaak komt de overlijdenrisico uitkering direct of indirect ten goede aan de langstlevende. Deze beschikt over een vrijstelling van ruim € 603.000 in 2012. Zelfs na verrekening van aanspraken uit hoofde van nabestaandenpensioenen en nabestaandenlijfrente, is de vrijstelling vaak voldoende om de gehele verkrijging (de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering plus de genoemde nabestaandenvoorzieingen) onbelast te ontvangen.

Conclusie kruislings afsluiten ORV polis

Voor een juiste uitvoering van de voorwaarden conform de Successie Wet, is het van belang dat de redactie van de polis goed is geformuleerd. Wij helpen u daar graag bij.

Successierecht kan in de volgende situaties dan worden voorkomen:
* Als u gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden
* een geregistreerd partner buiten gemeenschap van goederen heeft
* of wanneer u samenwonend bent
dan kan in deze situaties het verstandig zijn om de polis kruislings af te sluiten.

Dit betekent dat als u verzekerde wilt zijn, uw partner de polis moet afsluiten en de premie moet betalen. Indien u beide verzekerde wilt zijn op de overlijdensrisicoverzekering, dan moet u op het leven van elkaar een polis afsluiten en voor elkaar de premie betalen.

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering, valt dan buiten het successierecht. In het geval van samenwoning is het wel van belang dat hiervan een aantekening wordt gemaakt in het samenlevingscontract.

Wanneer men gehuwd is in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partner in gemeenschap van goederen dan valt de uitkering altijd onder het successierecht. Het heeft dan geen zin om de polis kruislings af te sluiten.

Wat is slimmer: de overlijdensrisicoverzekering op 1 of 2 levens?

Meestal wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op twee levens. Makkelijk en overzichtelijk. Dat klopt. De verzekeringsnemers van de overlijdensrisicoverzekering gaan er dan wel aan voorbij, dat de risicoverzekering uitkeert en stopt bij het overlijden van één van de verzekeringnemers. In veel gevallen wil de achterblijvende partner dan toch een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor bijvoorbeeld de kinderen.

Nadeel: de verzekeringnemer is dan vaak veel ouder dan bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering op twee levens en zal nu geconfronteerd owrden met een veel hogere overlijdensrisicopremie door de leeftijdstijging.

Tip: beter af met 2 overlijdensrisicoverzekering op één leven

U heeft dan beiden een eigen risicoverzekering. De overlijdensrisicoverzekering keert dan ook twee keer uit indien u beiden (gelijktijdig) komt te overlijden. Ook bij echtscheiding bieden twee risicoverzekeringen meer flexibiliteit. De extra risicopremie voor een tweede verzekering is vaak erg laag. U kunt deze dan ook kruislings afsluiten.

En-bloc clausule overlijdensrisicoverzekering (orv)

Kijk of vraag of er een zogenoemde en-bloc clausule in de voorwaarden staat. Dit betekent dat de vezekeraar de voorwaarden en premie van de overlijdensrisicoverzekering eenzijdig kan aanpassen zonder uw toestemming. Denk bijvoorbeeld aan extra uitsluitingen, bijvoorbeeld bij overlijden door zelfmoord. Vraag daarom naar de voorwaarden of lees deze op onze site.

Vrije keuze overlijdensrisicoverzekering

Een tip voor eigenwoningbezitters die een overlijdensrisicoverzekering gaan afsluiten voor een hypotheek. U bent niet verplicht de door de bank voorgestelde overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. U hebt het recht een andere keuze te maken. Producten als bankspaarhypotheken maken deze vrije keuze nog makkelijker, waardoor u flink goedkoper uit kan zijn. Een premievergelijk laat snel het verschil zien.

Gelijke premie maar hoger verzekerd risicokapitaal

Gelijke risicopremie maar hoger verzekerd bedrag? Dat kan ook. Door de dalende prijs van overlijdensrisicoverzekeringen kunt u oversluiten met dezelfde premie naar een hoger verzekerd risicokapitaal.

Voorbeeld oversluiten overlijdensrisicoverzekering met dezelfde premie

In 2001 hebt u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten met een verzekerd bedrag van € 150.000,-.
De premie daarvoor bedraagt € 334,- per jaar.

* U sluit uw risicoverzekering over naar een verzekerd bedrag van € 184.000,- tegen dezelfde premie van € 334,-.
* U sluit uw risicoverzekering over naar een lagere premie van € 280,- per jaar met gelijke dekking van € 150.000,-

Meer weten of meer tips bij het afsluiten van de goedkoopste orv voor u? Neem gratis contact met ons op.

Kies de goedkoopste ORV na een premievergelijk goedkoopste orv's van alle overlijdensrisicoverzekeringen.